Wales Peace Institute – Presentation to National Assembly Petitions Committee Academi Heddwch Cymru – Hybu Heddwch

Nurturing Peace Former MEP and Flemish Peace Institute President Nelly Maes and Director Tomas Baum will be in Wales next week (February 23 and 24) to give evidence to the National Assembly in support of a 1,500 name petition calling for a Wales Peace Institute. From Cardiff Nelly will travel to Carmarthen, Aberystwyth and Bangor to talk about their work. There are a number of institutions of this type in other nations, including Finland, Flanders, Catalonia and various states of the USA. They conduct training and research on peace issues, the arms trade and military expenditure. The Flemish Peace Institute examines the implications of Flemish Parliament policies and actions for peace and justice – within society itself as well as nationally and internationally. Many individuals and organisations including The Welsh Centre for International Affairs, Cymdeithas y Cymod, CND Cymru and Cynefin y Werin have come together to request the Assembly to look at the potential for a similar body in Wales. A Wales Peace Institute could advise and inform the Assembly on policies relating to peace, with its work based on independent academic research.

Chair of CND Cymru Jill Evans MEP said:

“Wales and Flanders are linked in history by the tragedy of war and in our desire for peace. It is this link that we are building on today. I am confident that we will get support from all parties and all sectors of society. Our National Assembly for Wales was set up to be concerned with matters affecting the people of Wales. Just as the commitment to sustainable development has steered the work of the Assembly, a Peace Institute would make the Assembly Members aware of the real effect that their military, arms and conflict related decisions and policies would have on Wales and on the world. Flanders has been an inspiration to us but it is only one of many such institutes throughout the world. I know that a Wales Peace Institute has a place among them.”

Stephen Thomas of the Welsh Centre for International Affairs commented:

“Much work is already being done in various parts of Wales in the field of encouraging peace and preventing violent conflict. There is teaching at schools and universities, academic research, and campaigning on peace matters. It is fitting to seek to strengthen the efforts of so many organisations and individuals, through the co-ordination that would be provided by a national Peace Institute.”

CND Cymru National Secretary Jill Gough said:

“The widespread support we received throughout Wales for this initiative shows that this idea is timely. It would reflect this nation’s heritage, and mirror the public mood on global issues, if the Assembly gave a lead in establishing such an Institute in Wales.”

ENDS Contacts for more information and Interviews: Stephen Thomas 029 2022 8549 stephenthomas@wcia.org.uk Jill Evans MEP 01443 441 395 m: 07803 902 401 Jill.evans@europarl.europa.eu Dr John Cox 01495 773 495 drjohncox@aol.com Robin Gwyndaf 02920 626 287 rgwyndaf@sky.com Jill Gough 01239 851 188 heddwch@cndcymru.org Ben Gregory 01286 882 134 benica@gn.apc.org

  • A pdf of an explanatory briefing sheet is available /attached to this email.
  • A CV of Nelly Maes and of Tomas Baum is available from Jill Gough (see below for contact details)
  • The presentation to the national assembly petitions Committee will take place at 9.00am
  • Flemish Peace Institute President Nelly Maes and Director Tomas Baum will address the National Assembly Petitions Committee along with Jill Evans, Stephen Thomas and Dr.John Cox
  • There will be a photo call and opportunity for interviews immediately before the event in the Senedd Foyer between 8.30-8.45am.
  • The presentation will be followed by a two day speaking tour of Wales by Nelly Maes

Events will take place in Cardiff February 23 12.30pm Y Senedd Meeting with Nelly Maes and Tomas Baum all welcome Details: Bethan Jenkins: bethan.jenkins@wales.gov.uk 029 2089 8271 Carmarthen February 23 7pm Tabernacl Chapel Vestry, Waterloo Terrace. outline details and contact Mererid Hopwood 07855 868 077 Aberystwyth February 24 1 – 3 pm Main Hall International Politics Building, Aberystwyth University Contact: Grant Dawson Dr. Grant Dawson – Deputy Director David Davies Memorial Institute dawson.grant@gmail.com 01970 628 563 Professor Nicholas J. Wheeler – Director, David Davies Memorial Institute njw@aber.ac.uk 01970 628 563 Bangor February 24, 7.30pm Capel Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant, Ffordd Penrhos, Bangor Public meeting: ‘A Peace Institute for Wales?’ Organised by Bangor and Môn Peace and Justice Group & Arfon Peace and Justice Group. Contact: Phil Steele 01248 490 715 phil.steele@btinternet.com ; Ben Gregory 01286 882 134, benica@gn.apc.org

Academi Heddwch Cymru

Hybu Heddwch Bydd cyn ASE a Llywydd Sefydliad Heddwch Fflandrys, Nelly Maes, a Chyfarwyddwr y Sefydliad, Tomas Baum, yng Nghymru yr wythnos nesaf (Chwefror 23 a 24) i roi tystiolaeth i’r Cynulliad i gefnogi deiseb 1,500 o enwau sy’n galw am Academi Heddwch Cymru. O Gaerdydd bydd Nelly yn teithio i Gaerfyrddin, Aberystwyth a Bangor i siarad am eu gwaith. Mae nifer o sefyliadau tebyg mewn cenhedloedd eraill, yn cynnwys Ffindir, Fflandrys a Chataluyna, a rhai yn nhaleithau’r UDA. Maent yn trefnu hyfforddiant ac ymchwil i faterion heddwch, y farchnad arfau a gwariant milwrol. Mae Sefydliad Heddwch Fflandrys yn archwilio effaith polisiau a gweithrediadauy Senedd Fflandrys ar heddwch a chyfiawnder – o fewn y gymdeithas, yn ogystal ag yn ghenedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae llawer o unigolion a mudiadau wedi uno i ofyn i’r Cynulliad i ymchwilio i’r posiblrwydd o sefydlu corff tebyg yng Nghymru, yn eu plith Canolfan Cymreig Materion Rhyngwladol, Cymdeithas y Cymod, CND Cymru a Chynefin y Werin. Gallai Academi Heddwch Cymru roi cyngor i’r Cynulliad ar bolisiau perthnasol i heddwch, gyda ei gwaith yn seiledig ar ymchwil academaidd annibynnol.

Meddai Cadeirydd CND Cymru Jill Evans ASE:

“Mae gan Gymru a Fflandrys gyswllt hanesyddol oherwydd trasiedi rhyfel a’n dymuniad dros heddwch. Rydym yn adeiladu ar y cyswllt hwn heddiw. Rwyf yn hyderus y byddwn yn derbyn cefnogaeth gan bob plaid a phob sector gymdeithas. Sefydlwyd ein Cynulliad Cenedlaethol i ddelio gyda’r materion sy’n effeithio pobl Cymru. Fel mae’r ymrwymiad i ddatblygu cynaladwy wedi llywio gwaith y Cynulliad, byddai Academi Heddwch yn codi ymwybyddiaeth ymysg Aelodau’r Cynulliad am effaith polisiau a phenderfyniad sy’n perthyn i faesedd milwrol, arfau a gwrthdaro ar Gymru a gweddill y byd. Mae Fflandrys wedi ein hysbrydoli, ond dim ond un yw hwn ymysg llawer o sefydliadau tebyg o amgylch y byd. Gwn fod gan Academi Heddwch Cymru le yn eu mysg.”

Meddai Stephen Thomas, Canolfan Cymru Materion Rhyngwladol:

“Gwneir llawer o waith eisioes o gwmpas Cymru ym maes annog heddwch ac atal gwrthdaro treisol. Mae addysg yn yr ysgolion a phrifysgolion, ymchwil academaidd, ac ymgyrchu ar faterion heddwch. Mae’n briodol i geisio cryfhau’r ymdrechion gan gymaint o fudiadau ac unigolion, trwy cydlynu y fyddai’n cael ei ddarparu gan Academi Heddwch genedlaethol.”

Meddai Jill Gough, Ysgrifennydd Genedlaethol CND Cymru:

“Rydym wedi derbyn cefnogaeth eang ledled Cymru sy’n dangos fod y syniad yn un amserol. Byddai’n adlewyrchu traddodiad ein cenedl, a theimlad y cyhoedd ar faterion byd-eang, petai’r Cynulliad yn rhoi arweiniad trwy sefydlu Academi Heddwch yng Nghymru.”

DIWEDD Am ragor o fanylion a chyfweliadau: Stephen Thomas stephenthomas@wcia.org.uk Jill Evans ASE 01443 441 395 m: 07803 902 401 Jill.evans@europarl.europa.eu Dr John Cox 01495 773 495 drjohncox@aol.com Robin Gwyndaf 02920 626 287 rgwyndaf@sky.com Jill Gough 01239 851 188 heddwch@cndcymru.org Ben Gregory 01286 882 134 benica@gn.apc.org Mae taflen esbonio wedi cael ei hatodi. Bydd y cyflwyniad i Bwyllgor Deisebion y Cynulliad yn digwydd am 9.00yb Bydd Llywydd Sefydliad Heddwch Fflandrys, Nelly Maes, a’i Gyfarwyddwr, Tomas Baum, yn rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor, gyda Stephen Thomas, John Cox a Jill Evans Bydd cyfle tynnu lluniau/cyfweliadau gyda Nelly a Tomas cyn y sesiwn tystiolaeth, yng Nghyntedd y Senedd, rhwng 8.30 a 8.45 yb. Bydd taith siarad dau ddiwrnod ledled Cymru gan Nelly Maes yn dilyn y cyflwyniad Digwyddiad: Cardiff Chwefror 23 2.30yp Y Senedd Cyfarfod gyda Nelly Maes and Tomas Baum croeso i bawb Manylion Bethan Jenkins: bethan.jenkins@wales.gov.uk 029 2089 8271 Caerfyrddin Chwefror 23 7yh Festri Capel Tabernacl, Waterloo Terrace. Manylion: Mererid Hopwood 07855 868 077 Aberystwyth Chwefror 24 1 – 3yp Y Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Prifysgol Aberystwyth Manylion Dr. Grant Dawson – Is-Cyfarwyddwr, Sefydliad Cofio David Davies dawson.grant@gmail.com 01970 628 563 yr Athro Nicholas J. Wheeler – Cyfarwyddwr, Sefydliad Cofio David Davies njw@aber.ac.uk 01970 628 563 Bangor Chwefror 24, 7.30pm Capel Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant, Ffordd Penrhos, Bangor Cyfarfod cyhoeddus: ‘Academi Heddwch i Gymru?’ Trefnwyd gan Grŵp Heddwch a Chyfiawnder Bangor a Môn Peace and Grŵp Heddwch a Chyfiawnder Arfon Manylion Phil Steele 01248 490 715 phil.steele@btinternet.com ; Ben Gregory 01286 882 134, benica@gn.apc.org