Cyn-Brif Weinidog Siapan yn dod i Gymru ac yn rhybuddio llunwyr polisi y DG i osgoi trychinebau ‘o wneuthuriad dynol’ Fukushima.

Mr Naoto Kan: Niwclear Diogel yw Dim Niwclear o gwbl

Mae Cyn-Brif Weinidog Siapan, Mr Naoto Kan, yn cyrraedd Cymru Ddydd Mercher, Chwefror 25, 2015 i roi rhybuddion difrifol am ymrwymiad Prydain i ynni niwclear. Bydd ei neges i bobl Prydain a Chymru yn glir: Roedd modd osgoi trychineb Fukushima, trwy osgoi ynni niwclear yn y lle cyntaf.

Yn ymweld â Chaerdydd (Mercher 25 Chwefror) ac Adeilad y Senedd, ac Ynys Môn (Iau 26 Chwefror) i fwrw golwg ar safle ail orsaf niwclear ddadleuol yn y Wylfa, bydd un o ffoaduriaid Fukushima yn gwmni iddo i ddwyn i gof profiad chwerw un o drychinebau niwclear gwaethaf hanes.

Yn sgil y ddaeargryn enfawr a’r tsunami a’i dilynodd ym Mawrth 2011, gwaith Mr Kan oedd rheoli ymateb Siapan i’r colli pwer llwyr yng Ngorsaf Niwclear Fukushisma Daiichi. Arweiniodd y ffrwydriadau yn yr adweithyddion a ddilynodd at ymbelydredd yn llifo i’r Môr Tawel a gorfodi symud 160,000 o drigolion o’u cartrefi ar draws ardal 20km. Gweithredu argyfwng a ataliodd ymdoddiad 10 o adweithyddion niwclear a thrychineb a fyddai’n llawer mwy na ffrwydriad Chernobyl yn 1986.

Bydd cyngor Mr Kan i bobl Prydain a chwmni Hitachi, sy’n gyfrifol am gynlluniau niwclear pellach ar dir Cymru, yn glir:

Dywed: “Achoswyd yr hyn ddigwyddodd yn Fukushima yn 2011 gan fodau dynol, nid trychineb naturiol. Mae’n glir i mi mae’r hyn achosodd y drychineb hon oedd ein hymrwymiad i dechnoleg anniogel a drud nad yw’n gydnaws â bywyd ar y blaned hon. Yr unig ddewis diogel gydag ynni niwclear yw bwrw o’r neulltu unrhyw gynlluniau ar gyfer ynni niwclear. Yn syml, nid yw’n werth mentro.

“Cyn yr ymdoddiad yn Daiichi,roedd diwydiant niwclear Siapan yn hyderus bod ganddo’r holl fesurau diogelwch yn eu lle. O fewn oriau wedi i’r tsunami daro, daeth yn glir nad oedd ein hisadeiledd corfforol a chyfathrebu’n ddigonol. O ganlyniad, daethom yn agos at achosi trychineb a fyddai wedi gorfodi gwagio ardal 155km o radiws, gan gadw o bosibl 50 miliwn o bobl o’u cartrefi am hyd at 30 mlynedd. Byddai hynny wedi cynnwys Tokyo. Byddai hanner y wlad wedi cael ei cholli i ni.

“Gwyrdrowyd y syniad o ynni niwclear fel y dull rhataf o ynni yn llwyr. Heb unrhyw ateb i ddelio â gwastraff niwclear, nid oes modd ei ystyried yn lân. Gyda ffynonellau ynni adnewyddol yn datblygu cystal, ac yn barod i gymryd lle ynni niwclear, mae buddsoddi pellach mewn ynni niwclear yn anghyfrifol.”

Ar ei daith bydd Mr Kan yn annerch Aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol; yn siarad wrth gatiau’r Wylfa ac yn ymweld â’r ffermwyr Richard a Gwenda Jones sydd wedi sefyll yn gadarn i wrthod pob cais gan Horizon i brynu eu tir ar gyfer datblygu Wylfa B.

Yn y ddirprwyaeth hefyd mae Dr. Tetsunari Iida, Cyfarwyddwr Sefydliad Polisi Ynni Adnewyddol, a gefnodd ar ei broffesiwn o fewn y diwydiant niwclear ddegawd yn ôl ac ers hynny creodd dros 30 o brosiectau ynni cynaliadwy yn ei famwlad. Bydd ei stori o lwyddiant economaidd yn wrthbwynt cryf i’r cynigion i Gymru a ddarperir gan Hitachi a’i gwmni partner, Horizon.

Bydd Mrs Yoshiko Aoki, ffoadur yn sgil y drychineb yn cofio sut y croesawodd yr ardal dlawd hon o Siapan gyda diweithdra uchel, y cyfleoedd am swyddi a gynigiwyd gan orsaf niwclear newydd. Heddiw, teimla wrth weld economi’r ardal yn deilchion, bod eu croeso wedi bradychu ei chymuned, ei phlant a chenedlaethau’r dyfodol.

Trefnwyd ymweliad Mr Kan i Gymru gan Y Groes Werdd, elusen a’i phencadlys yn y Swistir gyda chefnogaeth gan yr ymgyrchwyr gwrth-niwclear Cymreig, PAWB (Pobl Atal Wylfa B), Greenpeace, Cyfeillion y Ddaear Cymru, CND Cymru, Cymdeithas yr Iaith a’r Awdurdodau Lleol Di-Niwclear.
CYFWELIADAU: Bydd cyfle cyfyngedig gan Mr Kan i siarad â’r cyfryngau, er y rhoddir ystyriaeth lawn i bob cais. Croesewir presenoldeb y wasg brint a’r darlledwyr yng nghyfarfodydd cyhoeddus Mr Kan, trwy drefniant o flaen llaw.

Am wybodaeth bellach:
Gogledd
Dylan Morgan 01248 750218 (gwaith) / 01248 722184 (cartref) PAWB
Robat Idris 01248 450126 (cartref) / 07799 476696 (symudol)

De
Jill Gough 01239 851188 CND Cymru
Brian Jones 01792 830330

Forthcoming Events

News